środa, 4 maja 2016

GOSHANNA


Była juz Gosia Kar­da­shian tym razem odwie­dza nas Goshanna. Przy oka­zji na Gosi tum­bl­rze z inspi­ra­cjami macie do przej­rze­nia 100 out­fi­tów Rihanny. Riri (Robyn Rihanna Fenty) współ­pra­co­wała z więk­szo­ścią domów mody i naj­więk­szymi mar­kami świata. Jej ostat­nia kolek­cja dla Pumy nazywa się „Fenty” jak jej praw­dziwe nazwi­sko.

Moje #ootd cał­ko­wi­cie nawią­zuje do jed­nej ze stylizacjicji Rihanny. Buty na obca­sach to nie do końca mój styl, ale san­dałki, które kupi­łam dwa lata temu w Zarze, są na tyle wygodne, że nawet ja mogę w nich śmiało poska­kać;)

Połą­cze­nie dresu z butami na obca­sach czy ele­ganc­kich sukie­nek z Air­ma­xami to jedne z moich ulubinych kombinacji, które coraz częściej możemy obserwować nie tylko na blogach, ale i na ulicach.


czwartek, 7 kwietnia 2016

10 APLIKACJI NA IPHONE #CHILILISTA10 APLIKACJI NA IPHONE WYBRANYCH PRZEZ BO4GO :)

Hej Ho!
DRUGA #CHILILISTA, a w niej nasze zestawienie 10ciu przydatnych aplikacji na IPHONA. Jakie są Wasze ulubione? Może coś polecacie?

P.S 
Jeśli macie jakieś pytania jak używać poszczególnych aplikacji to śmiało piszcie :)1. GDZIE ZJEŚĆ! - ZOMATO

Zomato jest naj­lep­szą apli­ka­cją do wyszu­ki­wa­nia i odkry­wa­nia nowych jak i spraw­dzo­nych miejsc podczas podróży kuli­nar­nych. Sami rów­nież może­cie doda­wać recen­zje i oce­niać odwie­dzo­ne­ lo­kale.2. SUPER FOTY! - VSCOCAM

VSCOcam to ulu­bione narzę­dzie insta­gra­mo­wych foto­gra­fów, w krót­kim cza­sie może­cie sko­lo­ry­zo­wać i pod­krę­cić Wasze zdję­cie.
3. JAK Z LUSTRZANKI! - TADAA                           

Tadaa to aplikacja, która ma bardzo wiele możliwości edycyjnych (można powie­dzieć „nie­po­trzeb­nych”), ale jej naj­więk­szą zaletą jest sztuczne dosto­so­wa­nie głębi ostro­ści. Wystar­czy zazna­czyć obiekt, który ma zostać ostry, a wszystko dookoła będzie nie­ostre jak z lustrzanki;)4. DOBRA GRAFIKA! - OVER

Wszyst­kie nasze gra­fiki, napisy na zdję­ciach i obrazki są zro­bione apli­ka­cją Over. W szybki spo­sób może­cie przy­go­to­wać fajną gra­fikę na social media.5. ORGANIAZACJA CZASU! - WUNDERLIST

Wun­der­list to pro­sta apli­ka­cja do orga­ni­za­cji czasu i zadań do wyko­na­nia. Daje moż­li­wość pracy w gru­pie, zle­ca­nia sobie na wza­jem zadań i infor­mo­wa­nia o ich reali­za­cji.6. KONTROLUJ SWOJEGO INSTAGRAMA! - OBSERWUJĄCY +

Chcesz wie­dzieć kto Cię od obser­wo­wał, kto naj­czę­ściej u Cie­bie komen­tuje, kto jest cichym wiel­bi­cie­lem? Apli­ka­cja Obser­wu­ją­cy+ zdra­dzi Ci tą tajemną wie­dzę;)
7. ZAMIAST BILETÓW! - SKYCASH

Jeździsz auto­bu­sem lub par­ku­jesz czę­sto w cen­trum? Dzięki tej apce nie będziesz musiał rano bie­gać do kio­sku! Wszystko zała­twisz tą apli­ka­cją.

8. ZŁOTO Z CHIN! - ALIEXPRESS

Chcesz kupić kabel do iphona za 4 zł? a może masz ochotę na bazar­kową modę? Uwaga! Ali­Express uza­leż­nia;)
9. CAŁA MUZA! - SPOTIFY

Wia­domo, że wszystko jest lep­sze z muzyką. Jeżeli wyku­pimy opcję pre­mium, możemy słu­chać ulu­bio­nych utwo­rów na żąda­nie;) Mając Spo­tify to tak jak­by­śmy mieli ze sobą i wszę­dzie całą biblio­tekę muzyczną.10 POPRAW TO! - PHOTOSHOP FIX

Nie potrze­bu­jesz kom­pu­tera, aby uzy­skać dostęp do nie­któ­rych popu­lar­nych funk­cji pro­gramu Pho­to­shop. Pho­to­shop Fix czyli retu­szu, skra­pla­nie, roz­ja­śnianie, wygła­dza­nie, malo­wa­nie kolo­rem i inne funk­cje.


marynarka / jacket: stradivarius
body: zara
jeans: h&m
buty / shoes:deichmann
torebka / bag: mohito

wtorek, 29 marca 2016

QUIZ! JESTEŚ BARDZIEJ BO CZY GO?

Jesteś bardziej BO czy GO ?


Wpadliśmy na pomysł zrobienia dla Was małego quizu. Odpowiedzcie na kilka pytań, a dowiecie się czy macie więcej pierwiastka GO czy BO ;) Naciśnijcie START i...
Bawcie się dobrze!

P.S. Oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, co Wam wyszło?! ;)poniedziałek, 22 lutego 2016

SNAPSTORY ♥ 14.02.2016 - TRYBUNALSKA


Walentynki spędziliśmy w Caffe Trybunalska zobaczcie SNAPSTORY


SNAPSTORY ♥ DAY 2016
SNAPSTORY ♥ DAY 2016snapchat; bo4go
Posted by BO4GO on 22 luty 2016


piątek, 5 lutego 2016