Site icon BO4GO

10 APLIKACJI NA IPHONE #CHILILISTA

19d12-zdje25cc25a8cie2b07-04-2016252c2b102b492b38

10 APLIKACJI NA IPHONE WYBRANYCH PRZEZ BO4GO 🙂

Hej Ho!
DRUGA #CHILILISTA, a w niej nasze zestawienie 10ciu przydatnych aplikacji na IPHONA. Jakie są Wasze ulubione? Może coś polecacie?P.S Jeśli macie jakieś pytania jak używać poszczególnych aplikacji to śmiało piszcie 🙂
 

 

1. GDZIE ZJEŚĆ! – ZOMATO

Zomato jest naj­lep­szą apli­ka­cją do wyszu­ki­wa­nia i odkry­wa­nia nowych jak i spraw­dzo­nych miejsc podczas podróży kuli­nar­nych. Sami rów­nież może­cie doda­wać recen­zje i oce­niać odwie­dzo­ne­ lo­kale.

 

2. SUPER FOTY! – VSCOCAM

VSCOcam to ulu­bione narzę­dzie insta­gra­mo­wych foto­gra­fów, w krót­kim cza­sie może­cie sko­lo­ry­zo­wać i pod­krę­cić Wasze zdję­cie.

3. JAK Z LUSTRZANKI! – TADAA                          

Tadaa to aplikacja, która ma bardzo wiele możliwości edycyjnych (można powie­dzieć „nie­po­trzeb­nych”), ale jej naj­więk­szą zaletą jest sztuczne dosto­so­wa­nie głębi ostro­ści. Wystar­czy zazna­czyć obiekt, który ma zostać ostry, a wszystko dookoła będzie nie­ostre jak z lustrzanki;)

4. DOBRA GRAFIKA! – OVER

Wszyst­kie nasze gra­fiki, napisy na zdję­ciach i obrazki są zro­bione apli­ka­cją Over. W szybki spo­sób może­cie przy­go­to­wać fajną gra­fikę na social media.

5. ORGANIAZACJA CZASU! – WUNDERLIST

Wun­der­list to pro­sta apli­ka­cja do orga­ni­za­cji czasu i zadań do wyko­na­nia. Daje moż­li­wość pracy w gru­pie, zle­ca­nia sobie na wza­jem zadań i infor­mo­wa­nia o ich reali­za­cji.

6. KONTROLUJ SWOJEGO INSTAGRAMA! – OBSERWUJĄCY +

Chcesz wie­dzieć kto Cię od obser­wo­wał, kto naj­czę­ściej u Cie­bie komen­tuje, kto jest cichym wiel­bi­cie­lem? Apli­ka­cja Obser­wu­ją­cy+ zdra­dzi Ci tą tajemną wie­dzę;)

7. ZAMIAST BILETÓW! – SKYCASH

Jeździsz auto­bu­sem lub par­ku­jesz czę­sto w cen­trum? Dzięki tej apce nie będziesz musiał rano bie­gać do kio­sku! Wszystko zała­twisz tą apli­ka­cją.

8. ZŁOTO Z CHIN! – ALIEXPRESS

Chcesz kupić kabel do iphona za 4 zł? a może masz ochotę na bazar­kową modę? Uwaga! Ali­Express uza­leż­nia;)


9. CAŁA MUZA! – SPOTIFY

Wia­domo, że wszystko jest lep­sze z muzyką. Jeżeli wyku­pimy opcję pre­mium, możemy słu­chać ulu­bio­nych utwo­rów na żąda­nie;) Mając Spo­tify to tak jak­by­śmy mieli ze sobą i wszę­dzie całą biblio­tekę muzyczną.

10 POPRAW TO! – PHOTOSHOP FIX

Nie potrze­bu­jesz kom­pu­tera, aby uzy­skać dostęp do nie­któ­rych popu­lar­nych funk­cji pro­gramu Pho­to­shop. Pho­to­shop Fix czyli retu­szu, skra­pla­nie, roz­ja­śnianie, wygła­dza­nie, malo­wa­nie kolo­rem i inne funk­cje.

marynarka / jacket: stradivariusbody: zarajeans: h&mbuty / shoes:deichmanntorebka / bag: mohito

Exit mobile version